Savivalda

Mokyklos taryba – aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Mokyklos tarybos rinkimo tvarka:

1.      Taryboje mokiniai, tėvai ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Tarybos sudėtyje – 11  asmenų (3 mokiniai, 3 mokytojai ir 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 2 vietos bendruomenės nariai).  Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai bei vietos bendruomenės nariai renkami slaptu balsavimu visuotiniame tėvų susirinkime, mokytojų – slaptu balsavimu mokytojų tarybos posėdyje, mokinių – slaptu balsavimu visuotiniame 5-10 klasių mokinių susirinkime balsų dauguma;

2.      Tarybos nariai renkami trejų metų kadencijai;

3.      Pirmame Tarybos posėdyje pirmininką iš mokytojų ar tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų atviru balsavimu, balsų dauguma renka tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininku.

 Mokyklos tarybos kompetencijos:

1.      Daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams dėl:

1.1.mokyklos strateginių ir metinių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

1.2.saugių Mokyklos bendruomenės nariams sąlygų sudarymo;

1.3.mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo;

1.4.mokyklos vidaus struktūros koregavimo;

1.5.mokymo priemonių  užsakymo;

1.6.kitų su Mokyklos veikla susijusių klausimų;

2.    Svarsto ir priima sprendimus dėl pritarimo:

2.1.mokyklos strateginiam planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, Mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normoms, metiniam veiklos planui, ugdymo planui ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams;

2.2.mokyklos direktoriaus metinei  veiklos ataskaitai ir ataskaitai apie lėšų panaudojimą;

2.3.mokyklos bendruomenės narių ir savivaldos institucijų teikiamiems klausimams.

3.    Atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą:

3.1.vertina  Mokyklos vadovų veiklą, pareiškiant nuomonę apie jų ketinimus atestuotis;

3.2.dalyvauja stebėtojų teisėmis pretendentų atrankoje, priimant mokytoją į darbą, išsakant nuomonę.

4.   Kolegialiai su kitomis Mokyklos savivaldos institucijomis svarsto:

4.1.mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorės vertinimo rezultatus ir priima sprendimus  dėl veiklos tobulinimo;

4.2.mokyklos finansavimo klausimus;

4.3.kitus aktualius Mokyklos veiklos  klausimus. 

 _______________________________


Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos sudarymo tvarka:

1.    Mokyklos mokytojų tarybą sudaro Mokyklos vadovai, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, pagalbą mokiniui teikiantys specialistai, bibliotekininkas;

2.  Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius, jei jo dėl svarbių priežasčių nėra, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

3.  Sekretorius renkamas posėdyje iš Mokytojų tarybos narių vieneriems metams slaptu balsavimu, balsų dauguma.

Mokytojų tarybos kompetencijos:

1. Svarsto ir sprendžia mokytojų  ir kitų pedagoginių darbuotojų profesinius  ir bendruosius ugdymo klausimus dėl:

1.1. Mokyklos švietimo programų, ugdymo planų įgyvendinimo;

1.2. optimalių ugdymo sąlygų sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo;

1.3. Mokyklos strateginio plano,  ugdymo planų, metinio veiklos plano ir kitų Mokyklos ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų rengimo;

1.4. mokinių ugdymo(si) rezultatų, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinių lankomumo, Mokyklos bendruomenės narių skatinimo ir drausminimo, socialinės veiklos vykdymo, kėlimo į aukštesnes klases;

1.5. mokymosi pažymėjimų įteikimo;

1.6. kitų nuostatuose nepaminėtų bendrųjų ugdymo klausimų.

2. Išklauso ir priima sprendimą dėl Vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui specialistų metinės veiklos ataskaitų;

3. Priima susitarimus dėl Mokyklos veiklos kokybės tobulinimo prioritetų.

 ____________________________________________________________

          

 
  2023 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.