Specialistai, teikiantys pagalbą mokiniui

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

Tikslas: teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, puoselėjant vertybines nuostatas. 

Uždaviniai:

 •     įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas;
 •         teikti mokiniams, jų šeimoms, mokytojams, klasės vadovams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 •         plėtoti ryšius su įstaigomis ir institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės vadovas neturi tam galimybių.

Socialinis pedagogas – tai vaiko advokatas ir tarpininkas tarp šeimos ir mokyklos

Socialinė pedagogė Jolanta Vilkaitė

Kontaktai 8-349-49600

DARBO GRAFIKAS

 

Darbas su mokiniais,    mokytojų, tėvų        konsultavimas

(mokykloje)

Kita veikla 

(mokykloje ar už jos ribų)

Pirmadienis

800 - 1130

1200 - 1330

1500-1600

Antradienis

800 - 1130

1330 - 1500

1500-1530

Trečiadienis

800 - 1130

1200 – 1330

1500-1530

Ketvirtadienis

800 - 1130

1330 - 1500

1500-1600

Penktadienis

800 - 1200


Pietų pertrauką  1130 – 1200

Psichologė Skirmantė Šimonienė (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)


Psichologo teikiamos paslaugos :

Tikslas: įvertinti ir padėti spręsti mokinio(-ių) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:

 • pagal poreikį teikti tiesioginę psichologinę pagalbą asmenims, kuriems iškyla bendravimo, emocinių, mokymosi/mokymo ar kitų problemų;
 • vykdyti tiriamąją veiklą ar/ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais, siekiant išsiaiškinti psichologines problemas, ieškoti problemų sprendimo būdų, nustatyti psichologinės pagalbos poreikį, atlikti mokinio psichologinį vertinimą;
 • gerinti mokyklos narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai mokinių socialinei raidai;
 • teikti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.
Prioritetai:
 • Gera mokinių emocinė savijauta ir psichinė sveikata.
 • Palankus klasių mikroklimatas.
 • Konstruktyvus mokytojo ir mokinio dialogas.  
 • Mokyklos ir šeimos sąveikos stiprinimas.                    

Specialioji pedagogė Livija Kurganova


DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

(nuo-iki) val.

Kontaktinės (nuo-iki) val.

Nekontaktinės (nuo-iki) val.

Pirmadienis

8.10-11.25

7.10-8.10

11.25-12.10

12.10-12.40

Antradienis

8.10-12.10

12.10-12.40

Trečiadienis

8.10-12.10

7.10-8.10 

12.10-12.40

Ketvirtadienis

8.10-9.30

10.05-12.10

7.10-8.10

9.30-10.05 

12.10-12.40

Penktadienis

8.10-10.25

11.05-12.10

10.25-11.05  

12.10-12.40


Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos:

Tikslas: didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • Pradinis pedagoginis mokinių stebėjimas, vertinimas, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio nustatymas.
 • Individuali, pogrupinė, grupinė pagalba specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete, klasėje).
 • Specialiųjų poreikių mokinių sutrikusių funkcijų lavinimas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Logopedė Ilona Riaubienė


DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

(nuo-iki) val.

Kontaktinės (nuo-iki) val.

Nekontaktinės (nuo-iki) val.

Pirmadienis

9.00-11.50

13.05-15.00

12.20-13.05

11.50-12.20

Antradienis

8.15-11.50

13.05-14.35

12.20-13.05

14.35-15.00

11.50-12.20

Trečiadienis

-

 

-

Ketvirtadienis

8.20-11.50

12.20-14.20

11.50-12.20

Penktadienis

-

 

-

Logopedo teikiamos paslaugos:

Tikslas: didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų) ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimas.

Logopedo teikiamos paslaugos mokykloje:

 • Individualios, pogrupinės ir grupinės logopedinės pratybos.
 • Sudaro specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.  
 • Taisyklingas garsų tarimo mokymas.
 • Foneminės klausos lavinimas ir garsinės analizės mokymas.
 • Kalbos leksinės – gramatinės sandaros trūkumų šalinimas.
 • Rišliosios kalbos ugdymas.
 • Regimojo suvokimo, regimosios atminties lavinimas.
 • Smulkiosios motorikos lavinimas.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
Mokytojo padėjėja Evelina Aleliūnienė
Mokytojo padėjėjo teikiamos paslaugos:
mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.
 • Padeda mokiniui (mokinių grupei):

  • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
  • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
  • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
 
  2019 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.