Specialistai, teikiantys pagalbą mokiniui

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

Tikslas: teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, puoselėjant vertybines nuostatas. 

Uždaviniai:

 • įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas;
 • teikti mokiniams, jų šeimoms, mokytojams, klasės vadovams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • plėtoti ryšius su įstaigomis ir institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės vadovas neturi tam galimybių.

Socialinis pedagogas – tai vaiko advokatas ir tarpininkas tarp šeimos ir mokyklos

Socialinė pedagogė Angelė Gabnienė

Darbo laikas:
PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis

7:00 - 15:00


7:00 - 15:00Pietų pertrauka 12:10 - 12:40


Psichologo teikiamos paslaugos

Tikslas: įvertinti ir padėti spręsti mokinio(-ių) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais) ir mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:

 • pagal poreikį teikti tiesioginę psichologinę pagalbą asmenims, kuriems iškyla bendravimo, emocinių, mokymosi/mokymo ar kitų problemų;
 • vykdyti tiriamąją veiklą ar/ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais, siekiant išsiaiškinti psichologines problemas, ieškoti problemų sprendimo būdų, nustatyti psichologinės pagalbos poreikį, atlikti mokinio psichologinį vertinimą;
 • gerinti mokyklos narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai mokinių socialinei raidai;
 • teikti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.
Prioritetai:
 • Gera mokinių emocinė savijauta ir psichinė sveikata.
 • Palankus klasių mikroklimatas.
 • Konstruktyvus mokytojo ir mokinio dialogas.  
 • Mokyklos ir šeimos sąveikos stiprinimas.     
Psichologas  0,25 et.      

Savaitės diena

Darbo laikas

 

Kontaktinės

(nuo- iki) val.

Nekontaktinės

(nuo- iki) val.

Pietų pertrauka

(nuo- iki) val.

 

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos

Tikslas: didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų, (globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • gerinti mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, padedant sudaryti sąlygas palankiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinei raidai.

Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

 • Pradinis pedagoginis mokinių stebėjimas, vertinimas, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio nustatymas.
 • Individuali, pogrupinė, grupinė pagalba specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete, klasėje).
 • Specialiųjų poreikių mokinių sutrikusių funkcijų lavinimas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Specialioji pedagogė Livija Kurganova

Savaitės diena

Darbo laikas

 

Kontaktinės

(nuo- iki) val.

Nekontaktinės

(nuo- iki) val.

Pietų pertrauka

(nuo- iki) val.

Pirmadienis

8:00- 12:00

12:30- 13:30

 

12:00- 12:30

Antradienis

8:00- 12:00

7:00- 8:00

12:30- 13:30

12:00- 12:30

Trečiadienis

8:00- 12:00

12:30- 13:30

7:00- 8:00

 

12:00- 12:30

Ketvirtadienis

8:00- 9:00

10:00- 12:00

12:30- 13:30

7:00- 8:00

9:00- 10:00

 

12:00- 12:30

Penktadienis

-

-

-


Logopedo teikiamos paslaugos

Tikslas: didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų) ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimas.

Logopedo teikiamos paslaugos mokykloje:

 • Individualios, pogrupinės ir grupinės logopedinės pratybos.
 • Sudaro specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.  
 • Taisyklingas garsų tarimo mokymas.
 • Foneminės klausos lavinimas ir garsinės analizės mokymas.
 • Kalbos leksinės – gramatinės sandaros trūkumų šalinimas.
 • Rišliosios kalbos ugdymas.
 • Regimojo suvokimo, regimosios atminties lavinimas.
 • Smulkiosios motorikos lavinimas.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

Logopedė Livija Kurganova

Savaitės diena

 

Darbo laikas

 

Kontaktinės

(nuo- iki) val.

Nekontaktinės

(nuo- iki) val.

Pietų pertrauka

(nuo- iki) val.

Pirmadienis

9.00-12.00 12.30-14.00

14.00-15.00

12.00-12.30

Antradienis

8.15-11.45

13.45-14.45

11.45-12.15

Metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams)

12.45-13.45

14.45-15.00

12.15-12.45

Trečiadienis

-

-

-

Ketvirtadienis

8.15-11.40 12.25-13.30

12.10-12.25 13.30-14.15

11.40-12.10

Penktadienis

-

-

-


Mokytojo padėjėjo teikiamos paslaugos:
mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.
Padeda mokiniui (mokinių grupei):
  • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
  • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
  • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.
  Mokytojo padėjėjos Daiva Širkaitė, Jurgita Ramanauskienė, Ona Grindaitienė, Rita Cibienė, Laimutė Jakubauskienė, Rasa Kilijonaitė.
 
  2023 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.