Formalus ugdymas

Pradinėse klasėse bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamos ugdymo valand0s per savaitę 2016-2017 m.m.

   

5- 10 kl. dalykų programų įgyvendinimui skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai 2016-2017 m.m.

 

Minimalus savaitinių pamokų skaičius dalykui

Dalykai

5 klasė

 

6 klasė

 

7 klasė

 

8 klasė

 

pagr.

ugd.

prog.pir.dalis

(5–8

kl.)

9 klasė

10 klasė

pag.ug.progr.

antr.d.

(9-10 kl.)

pag.ug

progr.

(5–10

kl.)

     6 mokiniai

     11

mokinių

     17

mokinių

    10

mokinių

 

     6

mokiniai

    8

mokiniai

 

 

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

        1  

 

1               

1

3

 

 

 

3

Dorinis ugdymas

(etika)

1

1

1

3

1

1

2

5

Lietuvių kalba (gimtoji)

5

5

5

5

20

4

5

9

29

Užsienio kalba (1–oji) anglų

3

3

3

3

12

3

3

6

18

Užsienio kalba (2–oji) rusų

 

2

2

2

6

2

2

4

10

Matematika

4

4

4

4

16

3

4

7

23

Gamta ir žmogus

2

2

 

 

4

 

 

 

4

Biologija

 

 

1

2

3

2

1

3

6

Fizika

 

 

1

2

3

2

2

4

7

Chemija

 

 

 

2

2

2

2

4

6

Informacin. technologijos

1

1

0,5

0,5

3

1

1

2

5

Istorija

2

2

2

2

8

2

2

4

12

Pilietiškumo pagrindai

 

 

 

 

 

1

1

2

2

Geografija

 

2

2

2

6

2

1

3

9

Ekonomika

ir verslumas

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Daile

1

1

1

1

4

1

1

2

6

Muzika

1

1

1

1

4

1

1

2

6

Technologijos

2

2

2

1

7

1,5

1

2,5

9,5

Kūno kultūra

3

2

2

2

7

2

2

4

13

Žmogaus sauga

1

 

1

 

2

0,5

 

0,5

2,5

Pasirenkamieji dalykai/dalykų moduliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalus pamokų

skaičius per savaitę

26

28

29

30

113

31

31

62

175

Pažintinė ir kultūrinė veikla

5 – 10 kl. mokinių pažintinei ir kultūrinei veiklai per 2016-2017 m.m. skirta 45 pamokos            

Pamokų sk. per savaitę, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti

 

1.Ilgal.kon. liet.-mat.

 

1.Ilgal.kon. liet.-mat. 3.Modulis.

Futbolas

1.Ilgal.kon. lietuvių k.

2.Ilgal.kon. mat t.

 3.Modulis.

Tinklinis

 

1.Ilgal.kon. liet.-mat.

2. Modulis.

Krepšinis

 

1.Ilgal.kon. liet.-mat.

1.Ilgal.kon. liet.-mat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neformalusis vaikų švietimas

 

1.rašymob.

2.sportinių žaidimų b.

 

1.šokių- dainų b.

2 šaškių-šachmatų b..

1.skautų b.

2. ritm. šokių b.

1.dailės b.

2.dramos b.

6

1.skautų b. 2.treniruoklių b.

1.valančiukų b.,

2. menų b.

3.maironiečių b.

4

10

 

 
  2019 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.